initial and only commit, 2008 project master
[alesiivoteaza.git] / include / utf-8 / data / x87.php
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
<?php
// $Id: x87.php,v 1.1.8.1 2008/06/12 20:34:31 smk Exp $
 
return array(
  'en' => array('Shu ', 'Xuan ', 'Feng ', 'Shen ', 'Zhen ', 'Fu ', 'Xian ', 'Zhe ', 'Wu ', 'Fu ', 'Li ', 'Lang ', 'Bi ', 'Chu ', 'Yuan ', 'You ',
    'Jie ', 'Dan ', 'Yan ', 'Ting ', 'Dian ', 'Shui ', 'Hui ', 'Gua ', 'Zhi ', 'Song ', 'Fei ', 'Ju ', 'Mi ', 'Qi ', 'Qi ', 'Yu ',
    'Jun ', 'Zha ', 'Meng ', 'Qiang ', 'Si ', 'Xi ', 'Lun ', 'Li ', 'Die ', 'Tiao ', 'Tao ', 'Kun ', 'Gan ', 'Han ', 'Yu ', 'Bang ',
    'Fei ', 'Pi ', 'Wei ', 'Dun ', 'Yi ', 'Yuan ', 'Su ', 'Quan ', 'Qian ', 'Rui ', 'Ni ', 'Qing ', 'Wei ', 'Liang ', 'Guo ', 'Wan ',
    'Dong ', 'E ', 'Ban ', 'Di ', 'Wang ', 'Can ', 'Yang ', 'Ying ', 'Guo ', 'Chan ', NULL, 'La ', 'Ke ', 'Ji ', 'He ', 'Ting ',
    'Mai ', 'Xu ', 'Mian ', 'Yu ', 'Jie ', 'Shi ', 'Xuan ', 'Huang ', 'Yan ', 'Bian ', 'Rou ', 'Wei ', 'Fu ', 'Yuan ', 'Mei ', 'Wei ',
    'Fu ', 'Ruan ', 'Xie ', 'You ', 'Qiu ', 'Mao ', 'Xia ', 'Ying ', 'Shi ', 'Chong ', 'Tang ', 'Zhu ', 'Zong ', 'Ti ', 'Fu ', 'Yuan ',
    'Hui ', 'Meng ', 'La ', 'Du ', 'Hu ', 'Qiu ', 'Die ', 'Li ', 'Gua ', 'Yun ', 'Ju ', 'Nan ', 'Lou ', 'Qun ', 'Rong ', 'Ying ',
    'Jiang ', NULL, 'Lang ', 'Pang ', 'Si ', 'Xi ', 'Ci ', 'Xi ', 'Yuan ', 'Weng ', 'Lian ', 'Sou ', 'Ban ', 'Rong ', 'Rong ', 'Ji ',
    'Wu ', 'Qiu ', 'Han ', 'Qin ', 'Yi ', 'Bi ', 'Hua ', 'Tang ', 'Yi ', 'Du ', 'Nai ', 'He ', 'Hu ', 'Hui ', 'Ma ', 'Ming ',
    'Yi ', 'Wen ', 'Ying ', 'Teng ', 'Yu ', 'Cang ', 'So ', 'Ebi ', 'Man ', NULL, 'Shang ', 'Zhe ', 'Cao ', 'Chi ', 'Di ', 'Ao ',
    'Lu ', 'Wei ', 'Zhi ', 'Tang ', 'Chen ', 'Piao ', 'Qu ', 'Pi ', 'Yu ', 'Jian ', 'Luo ', 'Lou ', 'Qin ', 'Zhong ', 'Yin ', 'Jiang ',
    'Shuai ', 'Wen ', 'Jiao ', 'Wan ', 'Zhi ', 'Zhe ', 'Ma ', 'Ma ', 'Guo ', 'Liu ', 'Mao ', 'Xi ', 'Cong ', 'Li ', 'Man ', 'Xiao ',
    'Kamakiri ', 'Zhang ', 'Mang ', 'Xiang ', 'Mo ', 'Zui ', 'Si ', 'Qiu ', 'Te ', 'Zhi ', 'Peng ', 'Peng ', 'Jiao ', 'Qu ', 'Bie ', 'Liao ',
    'Pan ', 'Gui ', 'Xi ', 'Ji ', 'Zhuan ', 'Huang ', 'Fei ', 'Lao ', 'Jue ', 'Jue ', 'Hui ', 'Yin ', 'Chan ', 'Jiao ', 'Shan ', 'Rao ',
    'Xiao ', 'Mou ', 'Chong ', 'Xun ', 'Si ', NULL, 'Cheng ', 'Dang ', 'Li ', 'Xie ', 'Shan ', 'Yi ', 'Jing ', 'Da ', 'Chan ', 'Qi '),
);
 
comments