initial and only commit, 2008 project master
[alesiivoteaza.git] / include / utf-8 / data / x5f.php
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
<?php
// $Id: x5f.php,v 1.1.8.1 2008/06/12 20:34:31 smk Exp $
 
return array(
  'en' => array('Kai ', 'Bian ', 'Yi ', 'Qi ', 'Nong ', 'Fen ', 'Ju ', 'Yan ', 'Yi ', 'Zang ', 'Bi ', 'Yi ', 'Yi ', 'Er ', 'San ', 'Shi ',
    'Er ', 'Shi ', 'Shi ', 'Gong ', 'Diao ', 'Yin ', 'Hu ', 'Fu ', 'Hong ', 'Wu ', 'Tui ', 'Chi ', 'Jiang ', 'Ba ', 'Shen ', 'Di ',
    'Zhang ', 'Jue ', 'Tao ', 'Fu ', 'Di ', 'Mi ', 'Xian ', 'Hu ', 'Chao ', 'Nu ', 'Jing ', 'Zhen ', 'Yi ', 'Mi ', 'Quan ', 'Wan ',
    'Shao ', 'Ruo ', 'Xuan ', 'Jing ', 'Dun ', 'Zhang ', 'Jiang ', 'Qiang ', 'Peng ', 'Dan ', 'Qiang ', 'Bi ', 'Bi ', 'She ', 'Dan ', 'Jian ',
    'Gou ', 'Sei ', 'Fa ', 'Bi ', 'Kou ', 'Nagi ', 'Bie ', 'Xiao ', 'Dan ', 'Kuo ', 'Qiang ', 'Hong ', 'Mi ', 'Kuo ', 'Wan ', 'Jue ',
    'Ji ', 'Ji ', 'Gui ', 'Dang ', 'Lu ', 'Lu ', 'Tuan ', 'Hui ', 'Zhi ', 'Hui ', 'Hui ', 'Yi ', 'Yi ', 'Yi ', 'Yi ', 'Huo ',
    'Huo ', 'Shan ', 'Xing ', 'Wen ', 'Tong ', 'Yan ', 'Yan ', 'Yu ', 'Chi ', 'Cai ', 'Biao ', 'Diao ', 'Bin ', 'Peng ', 'Yong ', 'Piao ',
    'Zhang ', 'Ying ', 'Chi ', 'Chi ', 'Zhuo ', 'Tuo ', 'Ji ', 'Pang ', 'Zhong ', 'Yi ', 'Wang ', 'Che ', 'Bi ', 'Chi ', 'Ling ', 'Fu ',
    'Wang ', 'Zheng ', 'Cu ', 'Wang ', 'Jing ', 'Dai ', 'Xi ', 'Xun ', 'Hen ', 'Yang ', 'Huai ', 'Lu ', 'Hou ', 'Wa ', 'Cheng ', 'Zhi ',
    'Xu ', 'Jing ', 'Tu ', 'Cong ', NULL, 'Lai ', 'Cong ', 'De ', 'Pai ', 'Xi ', NULL, 'Qi ', 'Chang ', 'Zhi ', 'Cong ', 'Zhou ',
    'Lai ', 'Yu ', 'Xie ', 'Jie ', 'Jian ', 'Chi ', 'Jia ', 'Bian ', 'Huang ', 'Fu ', 'Xun ', 'Wei ', 'Pang ', 'Yao ', 'Wei ', 'Xi ',
    'Zheng ', 'Piao ', 'Chi ', 'De ', 'Zheng ', 'Zheng ', 'Bie ', 'De ', 'Chong ', 'Che ', 'Jiao ', 'Wei ', 'Jiao ', 'Hui ', 'Mei ', 'Long ',
    'Xiang ', 'Bao ', 'Qu ', 'Xin ', 'Shu ', 'Bi ', 'Yi ', 'Le ', 'Ren ', 'Dao ', 'Ding ', 'Gai ', 'Ji ', 'Ren ', 'Ren ', 'Chan ',
    'Tan ', 'Te ', 'Te ', 'Gan ', 'Qi ', 'Shi ', 'Cun ', 'Zhi ', 'Wang ', 'Mang ', 'Xi ', 'Fan ', 'Ying ', 'Tian ', 'Min ', 'Min ',
    'Zhong ', 'Chong ', 'Wu ', 'Ji ', 'Wu ', 'Xi ', 'Ye ', 'You ', 'Wan ', 'Cong ', 'Zhong ', 'Kuai ', 'Yu ', 'Bian ', 'Zhi ', 'Qi ',
    'Cui ', 'Chen ', 'Tai ', 'Tun ', 'Qian ', 'Nian ', 'Hun ', 'Xiong ', 'Niu ', 'Wang ', 'Xian ', 'Xin ', 'Kang ', 'Hu ', 'Kai ', 'Fen '),
);
 
comments