initial and only commit, 2008 project master
[alesiivoteaza.git] / include / utf-8 / data / x64.php
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
<?php
// $Id: x64.php,v 1.1.8.1 2008/06/12 20:34:31 smk Exp $
 
return array(
  'en' => array('Chan ', 'Ge ', 'Lou ', 'Zong ', 'Geng ', 'Jiao ', 'Gou ', 'Qin ', 'Yong ', 'Que ', 'Chou ', 'Chi ', 'Zhan ', 'Sun ', 'Sun ', 'Bo ',
    'Chu ', 'Rong ', 'Beng ', 'Cuo ', 'Sao ', 'Ke ', 'Yao ', 'Dao ', 'Zhi ', 'Nu ', 'Xie ', 'Jian ', 'Sou ', 'Qiu ', 'Gao ', 'Xian ',
    'Shuo ', 'Sang ', 'Jin ', 'Mie ', 'E ', 'Chui ', 'Nuo ', 'Shan ', 'Ta ', 'Jie ', 'Tang ', 'Pan ', 'Ban ', 'Da ', 'Li ', 'Tao ',
    'Hu ', 'Zhi ', 'Wa ', 'Xia ', 'Qian ', 'Wen ', 'Qiang ', 'Tian ', 'Zhen ', 'E ', 'Xi ', 'Nuo ', 'Quan ', 'Cha ', 'Zha ', 'Ge ',
    'Wu ', 'En ', 'She ', 'Kang ', 'She ', 'Shu ', 'Bai ', 'Yao ', 'Bin ', 'Sou ', 'Tan ', 'Sa ', 'Chan ', 'Suo ', 'Liao ', 'Chong ',
    'Chuang ', 'Guo ', 'Bing ', 'Feng ', 'Shuai ', 'Di ', 'Qi ', 'Sou ', 'Zhai ', 'Lian ', 'Tang ', 'Chi ', 'Guan ', 'Lu ', 'Luo ', 'Lou ',
    'Zong ', 'Gai ', 'Hu ', 'Zha ', 'Chuang ', 'Tang ', 'Hua ', 'Cui ', 'Nai ', 'Mo ', 'Jiang ', 'Gui ', 'Ying ', 'Zhi ', 'Ao ', 'Zhi ',
    'Nie ', 'Man ', 'Shan ', 'Kou ', 'Shu ', 'Suo ', 'Tuan ', 'Jiao ', 'Mo ', 'Mo ', 'Zhe ', 'Xian ', 'Keng ', 'Piao ', 'Jiang ', 'Yin ',
    'Gou ', 'Qian ', 'Lue ', 'Ji ', 'Ying ', 'Jue ', 'Pie ', 'Pie ', 'Lao ', 'Dun ', 'Xian ', 'Ruan ', 'Kui ', 'Zan ', 'Yi ', 'Xun ',
    'Cheng ', 'Cheng ', 'Sa ', 'Nao ', 'Heng ', 'Si ', 'Qian ', 'Huang ', 'Da ', 'Zun ', 'Nian ', 'Lin ', 'Zheng ', 'Hui ', 'Zhuang ', 'Jiao ',
    'Ji ', 'Cao ', 'Dan ', 'Dan ', 'Che ', 'Bo ', 'Che ', 'Jue ', 'Xiao ', 'Liao ', 'Ben ', 'Fu ', 'Qiao ', 'Bo ', 'Cuo ', 'Zhuo ',
    'Zhuan ', 'Tuo ', 'Pu ', 'Qin ', 'Dun ', 'Nian ', NULL, 'Xie ', 'Lu ', 'Jiao ', 'Cuan ', 'Ta ', 'Han ', 'Qiao ', 'Zhua ', 'Jian ',
    'Gan ', 'Yong ', 'Lei ', 'Kuo ', 'Lu ', 'Shan ', 'Zhuo ', 'Ze ', 'Pu ', 'Chuo ', 'Ji ', 'Dang ', 'Suo ', 'Cao ', 'Qing ', 'Jing ',
    'Huan ', 'Jie ', 'Qin ', 'Kuai ', 'Dan ', 'Xi ', 'Ge ', 'Pi ', 'Bo ', 'Ao ', 'Ju ', 'Ye ', NULL, 'Mang ', 'Sou ', 'Mi ',
    'Ji ', 'Tai ', 'Zhuo ', 'Dao ', 'Xing ', 'Lan ', 'Ca ', 'Ju ', 'Ye ', 'Ru ', 'Ye ', 'Ye ', 'Ni ', 'Hu ', 'Ji ', 'Bin ',
    'Ning ', 'Ge ', 'Zhi ', 'Jie ', 'Kuo ', 'Mo ', 'Jian ', 'Xie ', 'Lie ', 'Tan ', 'Bai ', 'Sou ', 'Lu ', 'Lue ', 'Rao ', 'Zhi '),
);
 
comments