initial and only commit, 2008 project master
[alesiivoteaza.git] / include / utf-8 / data / x91.php
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
<?php
// $Id: x91.php,v 1.1.8.1 2008/06/12 20:34:31 smk Exp $
 
return array(
  'en' => array('Ruo ', 'Bei ', 'E ', 'Yu ', 'Juan ', 'Yu ', 'Yun ', 'Hou ', 'Kui ', 'Xiang ', 'Xiang ', 'Sou ', 'Tang ', 'Ming ', 'Xi ', 'Ru ',
    'Chu ', 'Zi ', 'Zou ', 'Ju ', 'Wu ', 'Xiang ', 'Yun ', 'Hao ', 'Yong ', 'Bi ', 'Mo ', 'Chao ', 'Fu ', 'Liao ', 'Yin ', 'Zhuan ',
    'Hu ', 'Qiao ', 'Yan ', 'Zhang ', 'Fan ', 'Qiao ', 'Xu ', 'Deng ', 'Bi ', 'Xin ', 'Bi ', 'Ceng ', 'Wei ', 'Zheng ', 'Mao ', 'Shan ',
    'Lin ', 'Po ', 'Dan ', 'Meng ', 'Ye ', 'Cao ', 'Kuai ', 'Feng ', 'Meng ', 'Zou ', 'Kuang ', 'Lian ', 'Zan ', 'Chan ', 'You ', 'Qi ',
    'Yan ', 'Chan ', 'Zan ', 'Ling ', 'Huan ', 'Xi ', 'Feng ', 'Zan ', 'Li ', 'You ', 'Ding ', 'Qiu ', 'Zhuo ', 'Pei ', 'Zhou ', 'Yi ',
    'Hang ', 'Yu ', 'Jiu ', 'Yan ', 'Zui ', 'Mao ', 'Dan ', 'Xu ', 'Tou ', 'Zhen ', 'Fen ', 'Sakenomoto ', NULL, 'Yun ', 'Tai ', 'Tian ',
    'Qia ', 'Tuo ', 'Zuo ', 'Han ', 'Gu ', 'Su ', 'Po ', 'Chou ', 'Zai ', 'Ming ', 'Luo ', 'Chuo ', 'Chou ', 'You ', 'Tong ', 'Zhi ',
    'Xian ', 'Jiang ', 'Cheng ', 'Yin ', 'Tu ', 'Xiao ', 'Mei ', 'Ku ', 'Suan ', 'Lei ', 'Pu ', 'Zui ', 'Hai ', 'Yan ', 'Xi ', 'Niang ',
    'Wei ', 'Lu ', 'Lan ', 'Yan ', 'Tao ', 'Pei ', 'Zhan ', 'Chun ', 'Tan ', 'Zui ', 'Chuo ', 'Cu ', 'Kun ', 'Ti ', 'Mian ', 'Du ',
    'Hu ', 'Xu ', 'Xing ', 'Tan ', 'Jiu ', 'Chun ', 'Yun ', 'Po ', 'Ke ', 'Sou ', 'Mi ', 'Quan ', 'Chou ', 'Cuo ', 'Yun ', 'Yong ',
    'Ang ', 'Zha ', 'Hai ', 'Tang ', 'Jiang ', 'Piao ', 'Shan ', 'Yu ', 'Li ', 'Zao ', 'Lao ', 'Yi ', 'Jiang ', 'Pu ', 'Jiao ', 'Xi ',
    'Tan ', 'Po ', 'Nong ', 'Yi ', 'Li ', 'Ju ', 'Jiao ', 'Yi ', 'Niang ', 'Ru ', 'Xun ', 'Chou ', 'Yan ', 'Ling ', 'Mi ', 'Mi ',
    'Niang ', 'Xin ', 'Jiao ', 'Xi ', 'Mi ', 'Yan ', 'Bian ', 'Cai ', 'Shi ', 'You ', 'Shi ', 'Shi ', 'Li ', 'Zhong ', 'Ye ', 'Liang ',
    'Li ', 'Jin ', 'Jin ', 'Qiu ', 'Yi ', 'Diao ', 'Dao ', 'Zhao ', 'Ding ', 'Po ', 'Qiu ', 'He ', 'Fu ', 'Zhen ', 'Zhi ', 'Ba ',
    'Luan ', 'Fu ', 'Nai ', 'Diao ', 'Shan ', 'Qiao ', 'Kou ', 'Chuan ', 'Zi ', 'Fan ', 'Yu ', 'Hua ', 'Han ', 'Gong ', 'Qi ', 'Mang ',
    'Ri ', 'Di ', 'Si ', 'Xi ', 'Yi ', 'Chai ', 'Shi ', 'Tu ', 'Xi ', 'Nu ', 'Qian ', 'Ishiyumi ', 'Jian ', 'Pi ', 'Ye ', 'Yin '),
);
 
comments