initial and only commit, 2008 project master
[alesiivoteaza.git] / include / utf-8 / data / x6a.php
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
<?php
// $Id: x6a.php,v 1.1.8.1 2008/06/12 20:34:31 smk Exp $
 
return array(
  'en' => array('Di ', 'Zhuang ', 'Le ', 'Lang ', 'Chen ', 'Cong ', 'Li ', 'Xiu ', 'Qing ', 'Shuang ', 'Fan ', 'Tong ', 'Guan ', 'Ji ', 'Suo ', 'Lei ',
    'Lu ', 'Liang ', 'Mi ', 'Lou ', 'Chao ', 'Su ', 'Ke ', 'Shu ', 'Tang ', 'Biao ', 'Lu ', 'Jiu ', 'Shu ', 'Zha ', 'Shu ', 'Zhang ',
    'Men ', 'Mo ', 'Niao ', 'Yang ', 'Tiao ', 'Peng ', 'Zhu ', 'Sha ', 'Xi ', 'Quan ', 'Heng ', 'Jian ', 'Cong ', NULL, 'Hokuso ', 'Qiang ',
    'Tara ', 'Ying ', 'Er ', 'Xin ', 'Zhi ', 'Qiao ', 'Zui ', 'Cong ', 'Pu ', 'Shu ', 'Hua ', 'Kui ', 'Zhen ', 'Zun ', 'Yue ', 'Zhan ',
    'Xi ', 'Xun ', 'Dian ', 'Fa ', 'Gan ', 'Mo ', 'Wu ', 'Qiao ', 'Nao ', 'Lin ', 'Liu ', 'Qiao ', 'Xian ', 'Run ', 'Fan ', 'Zhan ',
    'Tuo ', 'Lao ', 'Yun ', 'Shun ', 'Tui ', 'Cheng ', 'Tang ', 'Meng ', 'Ju ', 'Cheng ', 'Su ', 'Jue ', 'Jue ', 'Tan ', 'Hui ', 'Ji ',
    'Nuo ', 'Xiang ', 'Tuo ', 'Ning ', 'Rui ', 'Zhu ', 'Chuang ', 'Zeng ', 'Fen ', 'Qiong ', 'Ran ', 'Heng ', 'Cen ', 'Gu ', 'Liu ', 'Lao ',
    'Gao ', 'Chu ', 'Zusa ', 'Nude ', 'Ca ', 'San ', 'Ji ', 'Dou ', 'Shou ', 'Lu ', NULL, NULL, 'Yuan ', 'Ta ', 'Shu ', 'Jiang ',
    'Tan ', 'Lin ', 'Nong ', 'Yin ', 'Xi ', 'Sui ', 'Shan ', 'Zui ', 'Xuan ', 'Cheng ', 'Gan ', 'Ju ', 'Zui ', 'Yi ', 'Qin ', 'Pu ',
    'Yan ', 'Lei ', 'Feng ', 'Hui ', 'Dang ', 'Ji ', 'Sui ', 'Bo ', 'Bi ', 'Ding ', 'Chu ', 'Zhua ', 'Kuai ', 'Ji ', 'Jie ', 'Jia ',
    'Qing ', 'Zhe ', 'Jian ', 'Qiang ', 'Dao ', 'Yi ', 'Biao ', 'Song ', 'She ', 'Lin ', 'Kunugi ', 'Cha ', 'Meng ', 'Yin ', 'Tao ', 'Tai ',
    'Mian ', 'Qi ', 'Toan ', 'Bin ', 'Huo ', 'Ji ', 'Qian ', 'Mi ', 'Ning ', 'Yi ', 'Gao ', 'Jian ', 'Yin ', 'Er ', 'Qing ', 'Yan ',
    'Qi ', 'Mi ', 'Zhao ', 'Gui ', 'Chun ', 'Ji ', 'Kui ', 'Po ', 'Deng ', 'Chu ', NULL, 'Mian ', 'You ', 'Zhi ', 'Guang ', 'Qian ',
    'Lei ', 'Lei ', 'Sa ', 'Lu ', 'Li ', 'Cuan ', 'Lu ', 'Mie ', 'Hui ', 'Ou ', 'Lu ', 'Jie ', 'Gao ', 'Du ', 'Yuan ', 'Li ',
    'Fei ', 'Zhuo ', 'Sou ', 'Lian ', 'Tamo ', 'Chu ', NULL, 'Zhu ', 'Lu ', 'Yan ', 'Li ', 'Zhu ', 'Chen ', 'Jie ', 'E ', 'Su ',
    'Huai ', 'Nie ', 'Yu ', 'Long ', 'Lai ', NULL, 'Xian ', 'Kwi ', 'Ju ', 'Xiao ', 'Ling ', 'Ying ', 'Jian ', 'Yin ', 'You ', 'Ying '),
);
 
comments