initial and only commit, 2008 project master
[alesiivoteaza.git] / include / utf-8 / data / x5b.php
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
<?php
// $Id: x5b.php,v 1.1.8.1 2008/06/12 20:34:31 smk Exp $
 
return array(
  'en' => array('Gui ', 'Deng ', 'Zhi ', 'Xu ', 'Yi ', 'Hua ', 'Xi ', 'Hui ', 'Rao ', 'Xi ', 'Yan ', 'Chan ', 'Jiao ', 'Mei ', 'Fan ', 'Fan ',
    'Xian ', 'Yi ', 'Wei ', 'Jiao ', 'Fu ', 'Shi ', 'Bi ', 'Shan ', 'Sui ', 'Qiang ', 'Lian ', 'Huan ', 'Xin ', 'Niao ', 'Dong ', 'Yi ',
    'Can ', 'Ai ', 'Niang ', 'Neng ', 'Ma ', 'Tiao ', 'Chou ', 'Jin ', 'Ci ', 'Yu ', 'Pin ', 'Yong ', 'Xu ', 'Nai ', 'Yan ', 'Tai ',
    'Ying ', 'Can ', 'Niao ', 'Wo ', 'Ying ', 'Mian ', 'Kaka ', 'Ma ', 'Shen ', 'Xing ', 'Ni ', 'Du ', 'Liu ', 'Yuan ', 'Lan ', 'Yan ',
    'Shuang ', 'Ling ', 'Jiao ', 'Niang ', 'Lan ', 'Xian ', 'Ying ', 'Shuang ', 'Shuai ', 'Quan ', 'Mi ', 'Li ', 'Luan ', 'Yan ', 'Zhu ', 'Lan ',
    'Zi ', 'Jie ', 'Jue ', 'Jue ', 'Kong ', 'Yun ', 'Zi ', 'Zi ', 'Cun ', 'Sun ', 'Fu ', 'Bei ', 'Zi ', 'Xiao ', 'Xin ', 'Meng ',
    'Si ', 'Tai ', 'Bao ', 'Ji ', 'Gu ', 'Nu ', 'Xue ', NULL, 'Zhuan ', 'Hai ', 'Luan ', 'Sun ', 'Huai ', 'Mie ', 'Cong ', 'Qian ',
    'Shu ', 'Chan ', 'Ya ', 'Zi ', 'Ni ', 'Fu ', 'Zi ', 'Li ', 'Xue ', 'Bo ', 'Ru ', 'Lai ', 'Nie ', 'Nie ', 'Ying ', 'Luan ',
    'Mian ', 'Zhu ', 'Rong ', 'Ta ', 'Gui ', 'Zhai ', 'Qiong ', 'Yu ', 'Shou ', 'An ', 'Tu ', 'Song ', 'Wan ', 'Rou ', 'Yao ', 'Hong ',
    'Yi ', 'Jing ', 'Zhun ', 'Mi ', 'Zhu ', 'Dang ', 'Hong ', 'Zong ', 'Guan ', 'Zhou ', 'Ding ', 'Wan ', 'Yi ', 'Bao ', 'Shi ', 'Shi ',
    'Chong ', 'Shen ', 'Ke ', 'Xuan ', 'Shi ', 'You ', 'Huan ', 'Yi ', 'Tiao ', 'Shi ', 'Xian ', 'Gong ', 'Cheng ', 'Qun ', 'Gong ', 'Xiao ',
    'Zai ', 'Zha ', 'Bao ', 'Hai ', 'Yan ', 'Xiao ', 'Jia ', 'Shen ', 'Chen ', 'Rong ', 'Huang ', 'Mi ', 'Kou ', 'Kuan ', 'Bin ', 'Su ',
    'Cai ', 'Zan ', 'Ji ', 'Yuan ', 'Ji ', 'Yin ', 'Mi ', 'Kou ', 'Qing ', 'Que ', 'Zhen ', 'Jian ', 'Fu ', 'Ning ', 'Bing ', 'Huan ',
    'Mei ', 'Qin ', 'Han ', 'Yu ', 'Shi ', 'Ning ', 'Qin ', 'Ning ', 'Zhi ', 'Yu ', 'Bao ', 'Kuan ', 'Ning ', 'Qin ', 'Mo ', 'Cha ',
    'Ju ', 'Gua ', 'Qin ', 'Hu ', 'Wu ', 'Liao ', 'Shi ', 'Zhu ', 'Zhai ', 'Shen ', 'Wei ', 'Xie ', 'Kuan ', 'Hui ', 'Liao ', 'Jun ',
    'Huan ', 'Yi ', 'Yi ', 'Bao ', 'Qin ', 'Chong ', 'Bao ', 'Feng ', 'Cun ', 'Dui ', 'Si ', 'Xun ', 'Dao ', 'Lu ', 'Dui ', 'Shou '),
);
 
comments