initial and only commit, 2008 project master
[alesiivoteaza.git] / include / utf-8 / data / x50.php
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
<?php
// $Id: x50.php,v 1.1.8.1 2008/06/12 20:34:31 smk Exp $
 
return array(
  'en' => array('Chang ', 'Chi ', 'Bing ', 'Zan ', 'Yao ', 'Cui ', 'Lia ', 'Wan ', 'Lai ', 'Cang ', 'Zong ', 'Ge ', 'Guan ', 'Bei ', 'Tian ', 'Shu ',
    'Shu ', 'Men ', 'Dao ', 'Tan ', 'Jue ', 'Chui ', 'Xing ', 'Peng ', 'Tang ', 'Hou ', 'Yi ', 'Qi ', 'Ti ', 'Gan ', 'Jing ', 'Jie ',
    'Sui ', 'Chang ', 'Jie ', 'Fang ', 'Zhi ', 'Kong ', 'Juan ', 'Zong ', 'Ju ', 'Qian ', 'Ni ', 'Lun ', 'Zhuo ', 'Wei ', 'Luo ', 'Song ',
    'Leng ', 'Hun ', 'Dong ', 'Zi ', 'Ben ', 'Wu ', 'Ju ', 'Nai ', 'Cai ', 'Jian ', 'Zhai ', 'Ye ', 'Zhi ', 'Sha ', 'Qing ', NULL,
    'Ying ', 'Cheng ', 'Jian ', 'Yan ', 'Nuan ', 'Zhong ', 'Chun ', 'Jia ', 'Jie ', 'Wei ', 'Yu ', 'Bing ', 'Ruo ', 'Ti ', 'Wei ', 'Pian ',
    'Yan ', 'Feng ', 'Tang ', 'Wo ', 'E ', 'Xie ', 'Che ', 'Sheng ', 'Kan ', 'Di ', 'Zuo ', 'Cha ', 'Ting ', 'Bei ', 'Ye ', 'Huang ',
    'Yao ', 'Zhan ', 'Chou ', 'Yan ', 'You ', 'Jian ', 'Xu ', 'Zha ', 'Ci ', 'Fu ', 'Bi ', 'Zhi ', 'Zong ', 'Mian ', 'Ji ', 'Yi ',
    'Xie ', 'Xun ', 'Si ', 'Duan ', 'Ce ', 'Zhen ', 'Ou ', 'Tou ', 'Tou ', 'Bei ', 'Za ', 'Lu ', 'Jie ', 'Wei ', 'Fen ', 'Chang ',
    'Gui ', 'Sou ', 'Zhi ', 'Su ', 'Xia ', 'Fu ', 'Yuan ', 'Rong ', 'Li ', 'Ru ', 'Yun ', 'Gou ', 'Ma ', 'Bang ', 'Dian ', 'Tang ',
    'Hao ', 'Jie ', 'Xi ', 'Shan ', 'Qian ', 'Jue ', 'Cang ', 'Chu ', 'San ', 'Bei ', 'Xiao ', 'Yong ', 'Yao ', 'Tan ', 'Suo ', 'Yang ',
    'Fa ', 'Bing ', 'Jia ', 'Dai ', 'Zai ', 'Tang ', NULL, 'Bin ', 'Chu ', 'Nuo ', 'Can ', 'Lei ', 'Cui ', 'Yong ', 'Zao ', 'Zong ',
    'Peng ', 'Song ', 'Ao ', 'Chuan ', 'Yu ', 'Zhai ', 'Cou ', 'Shang ', 'Qiang ', 'Jing ', 'Chi ', 'Sha ', 'Han ', 'Zhang ', 'Qing ', 'Yan ',
    'Di ', 'Xi ', 'Lu ', 'Bei ', 'Piao ', 'Jin ', 'Lian ', 'Lu ', 'Man ', 'Qian ', 'Xian ', 'Tan ', 'Ying ', 'Dong ', 'Zhuan ', 'Xiang ',
    'Shan ', 'Qiao ', 'Jiong ', 'Tui ', 'Zun ', 'Pu ', 'Xi ', 'Lao ', 'Chang ', 'Guang ', 'Liao ', 'Qi ', 'Deng ', 'Chan ', 'Wei ', 'Ji ',
    'Fan ', 'Hui ', 'Chuan ', 'Jian ', 'Dan ', 'Jiao ', 'Jiu ', 'Seng ', 'Fen ', 'Xian ', 'Jue ', 'E ', 'Jiao ', 'Jian ', 'Tong ', 'Lin ',
    'Bo ', 'Gu ', NULL, 'Su ', 'Xian ', 'Jiang ', 'Min ', 'Ye ', 'Jin ', 'Jia ', 'Qiao ', 'Pi ', 'Feng ', 'Zhou ', 'Ai ', 'Sai '),
);
 
comments