initial and only commit, 2008 project master
[alesiivoteaza.git] / include / utf-8 / data / x83.php
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
<?php
// $Id: x83.php,v 1.1.8.1 2008/06/12 20:34:31 smk Exp $
 
return array(
  'en' => array('Fu ', 'Zhuo ', 'Mao ', 'Fan ', 'Qie ', 'Mao ', 'Mao ', 'Ba ', 'Zi ', 'Mo ', 'Zi ', 'Di ', 'Chi ', 'Ji ', 'Jing ', 'Long ',
    NULL, 'Niao ', NULL, 'Xue ', 'Ying ', 'Qiong ', 'Ge ', 'Ming ', 'Li ', 'Rong ', 'Yin ', 'Gen ', 'Qian ', 'Chai ', 'Chen ', 'Yu ',
    'Xiu ', 'Zi ', 'Lie ', 'Wu ', 'Ji ', 'Kui ', 'Ce ', 'Chong ', 'Ci ', 'Gou ', 'Guang ', 'Mang ', 'Chi ', 'Jiao ', 'Jiao ', 'Fu ',
    'Yu ', 'Zhu ', 'Zi ', 'Jiang ', 'Hui ', 'Yin ', 'Cha ', 'Fa ', 'Rong ', 'Ru ', 'Chong ', 'Mang ', 'Tong ', 'Zhong ', NULL, 'Zhu ',
    'Xun ', 'Huan ', 'Kua ', 'Quan ', 'Gai ', 'Da ', 'Jing ', 'Xing ', 'Quan ', 'Cao ', 'Jing ', 'Er ', 'An ', 'Shou ', 'Chi ', 'Ren ',
    'Jian ', 'Ti ', 'Huang ', 'Ping ', 'Li ', 'Jin ', 'Lao ', 'Shu ', 'Zhuang ', 'Da ', 'Jia ', 'Rao ', 'Bi ', 'Ze ', 'Qiao ', 'Hui ',
    'Qi ', 'Dang ', NULL, 'Rong ', 'Hun ', 'Ying ', 'Luo ', 'Ying ', 'Xun ', 'Jin ', 'Sun ', 'Yin ', 'Mai ', 'Hong ', 'Zhou ', 'Yao ',
    'Du ', 'Wei ', 'Chu ', 'Dou ', 'Fu ', 'Ren ', 'Yin ', 'He ', 'Bi ', 'Bu ', 'Yun ', 'Di ', 'Tu ', 'Sui ', 'Sui ', 'Cheng ',
    'Chen ', 'Wu ', 'Bie ', 'Xi ', 'Geng ', 'Li ', 'Fu ', 'Zhu ', 'Mo ', 'Li ', 'Zhuang ', 'Ji ', 'Duo ', 'Qiu ', 'Sha ', 'Suo ',
    'Chen ', 'Feng ', 'Ju ', 'Mei ', 'Meng ', 'Xing ', 'Jing ', 'Che ', 'Xin ', 'Jun ', 'Yan ', 'Ting ', 'Diao ', 'Cuo ', 'Wan ', 'Han ',
    'You ', 'Cuo ', 'Jia ', 'Wang ', 'You ', 'Niu ', 'Shao ', 'Xian ', 'Lang ', 'Fu ', 'E ', 'Mo ', 'Wen ', 'Jie ', 'Nan ', 'Mu ',
    'Kan ', 'Lai ', 'Lian ', 'Shi ', 'Wo ', 'Usagi ', 'Lian ', 'Huo ', 'You ', 'Ying ', 'Ying ', 'Nuc ', 'Chun ', 'Mang ', 'Mang ', 'Ci ',
    'Wan ', 'Jing ', 'Di ', 'Qu ', 'Dong ', 'Jian ', 'Zou ', 'Gu ', 'La ', 'Lu ', 'Ju ', 'Wei ', 'Jun ', 'Nie ', 'Kun ', 'He ',
    'Pu ', 'Zi ', 'Gao ', 'Guo ', 'Fu ', 'Lun ', 'Chang ', 'Chou ', 'Song ', 'Chui ', 'Zhan ', 'Men ', 'Cai ', 'Ba ', 'Li ', 'Tu ',
    'Bo ', 'Han ', 'Bao ', 'Qin ', 'Juan ', 'Xi ', 'Qin ', 'Di ', 'Jie ', 'Pu ', 'Dang ', 'Jin ', 'Zhao ', 'Tai ', 'Geng ', 'Hua ',
    'Gu ', 'Ling ', 'Fei ', 'Jin ', 'An ', 'Wang ', 'Beng ', 'Zhou ', 'Yan ', 'Ju ', 'Jian ', 'Lin ', 'Tan ', 'Shu ', 'Tian ', 'Dao '),
);
 
comments