initial and only commit, 2008 project master
[alesiivoteaza.git] / include / utf-8 / data / x6f.php
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
<?php
// $Id: x6f.php,v 1.1.8.1 2008/06/12 20:34:31 smk Exp $
 
return array(
  'en' => array('Qing ', 'Yu ', 'Piao ', 'Ji ', 'Ya ', 'Jiao ', 'Qi ', 'Xi ', 'Ji ', 'Lu ', 'Lu ', 'Long ', 'Jin ', 'Guo ', 'Cong ', 'Lou ',
    'Zhi ', 'Gai ', 'Qiang ', 'Li ', 'Yan ', 'Cao ', 'Jiao ', 'Cong ', 'Qun ', 'Tuan ', 'Ou ', 'Teng ', 'Ye ', 'Xi ', 'Mi ', 'Tang ',
    'Mo ', 'Shang ', 'Han ', 'Lian ', 'Lan ', 'Wa ', 'Li ', 'Qian ', 'Feng ', 'Xuan ', 'Yi ', 'Man ', 'Zi ', 'Mang ', 'Kang ', 'Lei ',
    'Peng ', 'Shu ', 'Zhang ', 'Zhang ', 'Chong ', 'Xu ', 'Huan ', 'Kuo ', 'Jian ', 'Yan ', 'Chuang ', 'Liao ', 'Cui ', 'Ti ', 'Yang ', 'Jiang ',
    'Cong ', 'Ying ', 'Hong ', 'Xun ', 'Shu ', 'Guan ', 'Ying ', 'Xiao ', NULL, NULL, 'Xu ', 'Lian ', 'Zhi ', 'Wei ', 'Pi ', 'Jue ',
    'Jiao ', 'Po ', 'Dang ', 'Hui ', 'Jie ', 'Wu ', 'Pa ', 'Ji ', 'Pan ', 'Gui ', 'Xiao ', 'Qian ', 'Qian ', 'Xi ', 'Lu ', 'Xi ',
    'Xuan ', 'Dun ', 'Huang ', 'Min ', 'Run ', 'Su ', 'Liao ', 'Zhen ', 'Zhong ', 'Yi ', 'Di ', 'Wan ', 'Dan ', 'Tan ', 'Chao ', 'Xun ',
    'Kui ', 'Yie ', 'Shao ', 'Tu ', 'Zhu ', 'San ', 'Hei ', 'Bi ', 'Shan ', 'Chan ', 'Chan ', 'Shu ', 'Tong ', 'Pu ', 'Lin ', 'Wei ',
    'Se ', 'Se ', 'Cheng ', 'Jiong ', 'Cheng ', 'Hua ', 'Jiao ', 'Lao ', 'Che ', 'Gan ', 'Cun ', 'Heng ', 'Si ', 'Shu ', 'Peng ', 'Han ',
    'Yun ', 'Liu ', 'Hong ', 'Fu ', 'Hao ', 'He ', 'Xian ', 'Jian ', 'Shan ', 'Xi ', 'Oki ', NULL, 'Lan ', NULL, 'Yu ', 'Lin ',
    'Min ', 'Zao ', 'Dang ', 'Wan ', 'Ze ', 'Xie ', 'Yu ', 'Li ', 'Shi ', 'Xue ', 'Ling ', 'Man ', 'Zi ', 'Yong ', 'Kuai ', 'Can ',
    'Lian ', 'Dian ', 'Ye ', 'Ao ', 'Huan ', 'Zhen ', 'Chan ', 'Man ', 'Dan ', 'Dan ', 'Yi ', 'Sui ', 'Pi ', 'Ju ', 'Ta ', 'Qin ',
    'Ji ', 'Zhuo ', 'Lian ', 'Nong ', 'Guo ', 'Jin ', 'Fen ', 'Se ', 'Ji ', 'Sui ', 'Hui ', 'Chu ', 'Ta ', 'Song ', 'Ding ', NULL,
    'Zhu ', 'Lai ', 'Bin ', 'Lian ', 'Mi ', 'Shi ', 'Shu ', 'Mi ', 'Ning ', 'Ying ', 'Ying ', 'Meng ', 'Jin ', 'Qi ', 'Pi ', 'Ji ',
    'Hao ', 'Ru ', 'Zui ', 'Wo ', 'Tao ', 'Yin ', 'Yin ', 'Dui ', 'Ci ', 'Huo ', 'Jing ', 'Lan ', 'Jun ', 'Ai ', 'Pu ', 'Zhuo ',
    'Wei ', 'Bin ', 'Gu ', 'Qian ', 'Xing ', 'Hama ', 'Kuo ', 'Fei ', NULL, 'Boku ', 'Jian ', 'Wei ', 'Luo ', 'Zan ', 'Lu ', 'Li '),
);
 
comments