initial and only commit, 2008 project master
[alesiivoteaza.git] / include / utf-8 / data / x9e.php
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
<?php
// $Id: x9e.php,v 1.1.8.1 2008/06/12 20:34:31 smk Exp $
 
return array(
  'en' => array('Shu ', 'Luo ', 'Qi ', 'Yi ', 'Ji ', 'Zhe ', 'Yu ', 'Zhan ', 'Ye ', 'Yang ', 'Pi ', 'Ning ', 'Huo ', 'Mi ', 'Ying ', 'Meng ',
    'Di ', 'Yue ', 'Yu ', 'Lei ', 'Bao ', 'Lu ', 'He ', 'Long ', 'Shuang ', 'Yue ', 'Ying ', 'Guan ', 'Qu ', 'Li ', 'Luan ', 'Niao ',
    'Jiu ', 'Ji ', 'Yuan ', 'Ming ', 'Shi ', 'Ou ', 'Ya ', 'Cang ', 'Bao ', 'Zhen ', 'Gu ', 'Dong ', 'Lu ', 'Ya ', 'Xiao ', 'Yang ',
    'Ling ', 'Zhi ', 'Qu ', 'Yuan ', 'Xue ', 'Tuo ', 'Si ', 'Zhi ', 'Er ', 'Gua ', 'Xiu ', 'Heng ', 'Zhou ', 'Ge ', 'Luan ', 'Hong ',
    'Wu ', 'Bo ', 'Li ', 'Juan ', 'Hu ', 'E ', 'Yu ', 'Xian ', 'Ti ', 'Wu ', 'Que ', 'Miao ', 'An ', 'Kun ', 'Bei ', 'Peng ',
    'Qian ', 'Chun ', 'Geng ', 'Yuan ', 'Su ', 'Hu ', 'He ', 'E ', 'Gu ', 'Qiu ', 'Zi ', 'Mei ', 'Mu ', 'Ni ', 'Yao ', 'Weng ',
    'Liu ', 'Ji ', 'Ni ', 'Jian ', 'He ', 'Yi ', 'Ying ', 'Zhe ', 'Liao ', 'Liao ', 'Jiao ', 'Jiu ', 'Yu ', 'Lu ', 'Xuan ', 'Zhan ',
    'Ying ', 'Huo ', 'Meng ', 'Guan ', 'Shuang ', 'Lu ', 'Jin ', 'Ling ', 'Jian ', 'Xian ', 'Cuo ', 'Jian ', 'Jian ', 'Yan ', 'Cuo ', 'Lu ',
    'You ', 'Cu ', 'Ji ', 'Biao ', 'Cu ', 'Biao ', 'Zhu ', 'Jun ', 'Zhu ', 'Jian ', 'Mi ', 'Mi ', 'Wu ', 'Liu ', 'Chen ', 'Jun ',
    'Lin ', 'Ni ', 'Qi ', 'Lu ', 'Jiu ', 'Jun ', 'Jing ', 'Li ', 'Xiang ', 'Yan ', 'Jia ', 'Mi ', 'Li ', 'She ', 'Zhang ', 'Lin ',
    'Jing ', 'Ji ', 'Ling ', 'Yan ', 'Cu ', 'Mai ', 'Mai ', 'Ge ', 'Chao ', 'Fu ', 'Mian ', 'Mian ', 'Fu ', 'Pao ', 'Qu ', 'Qu ',
    'Mou ', 'Fu ', 'Xian ', 'Lai ', 'Qu ', 'Mian ', NULL, 'Feng ', 'Fu ', 'Qu ', 'Mian ', 'Ma ', 'Mo ', 'Mo ', 'Hui ', 'Ma ',
    'Zou ', 'Nen ', 'Fen ', 'Huang ', 'Huang ', 'Jin ', 'Guang ', 'Tian ', 'Tou ', 'Heng ', 'Xi ', 'Kuang ', 'Heng ', 'Shu ', 'Li ', 'Nian ',
    'Chi ', 'Hei ', 'Hei ', 'Yi ', 'Qian ', 'Dan ', 'Xi ', 'Tuan ', 'Mo ', 'Mo ', 'Qian ', 'Dai ', 'Chu ', 'You ', 'Dian ', 'Yi ',
    'Xia ', 'Yan ', 'Qu ', 'Mei ', 'Yan ', 'Jing ', 'Yu ', 'Li ', 'Dang ', 'Du ', 'Can ', 'Yin ', 'An ', 'Yan ', 'Tan ', 'An ',
    'Zhen ', 'Dai ', 'Can ', 'Yi ', 'Mei ', 'Dan ', 'Yan ', 'Du ', 'Lu ', 'Zhi ', 'Fen ', 'Fu ', 'Fu ', 'Min ', 'Min ', 'Yuan '),
);
 
comments