initial and only commit, 2008 project master
[alesiivoteaza.git] / include / utf-8 / data / x78.php
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
<?php
// $Id: x78.php,v 1.1.8.1 2008/06/12 20:34:31 smk Exp $
 
return array(
  'en' => array('Dang ', 'Ma ', 'Sha ', 'Dan ', 'Jue ', 'Li ', 'Fu ', 'Min ', 'Nuo ', 'Huo ', 'Kang ', 'Zhi ', 'Qi ', 'Kan ', 'Jie ', 'Fen ',
    'E ', 'Ya ', 'Pi ', 'Zhe ', 'Yan ', 'Sui ', 'Zhuan ', 'Che ', 'Dun ', 'Pan ', 'Yan ', NULL, 'Feng ', 'Fa ', 'Mo ', 'Zha ',
    'Qu ', 'Yu ', 'Luo ', 'Tuo ', 'Tuo ', 'Di ', 'Zhai ', 'Zhen ', 'Ai ', 'Fei ', 'Mu ', 'Zhu ', 'Li ', 'Bian ', 'Nu ', 'Ping ',
    'Peng ', 'Ling ', 'Pao ', 'Le ', 'Po ', 'Bo ', 'Po ', 'Shen ', 'Za ', 'Nuo ', 'Li ', 'Long ', 'Tong ', NULL, 'Li ', 'Aragane ',
    'Chu ', 'Keng ', 'Quan ', 'Zhu ', 'Kuang ', 'Huo ', 'E ', 'Nao ', 'Jia ', 'Lu ', 'Wei ', 'Ai ', 'Luo ', 'Ken ', 'Xing ', 'Yan ',
    'Tong ', 'Peng ', 'Xi ', NULL, 'Hong ', 'Shuo ', 'Xia ', 'Qiao ', NULL, 'Wei ', 'Qiao ', NULL, 'Keng ', 'Xiao ', 'Que ', 'Chan ',
    'Lang ', 'Hong ', 'Yu ', 'Xiao ', 'Xia ', 'Mang ', 'Long ', 'Iong ', 'Che ', 'Che ', 'E ', 'Liu ', 'Ying ', 'Mang ', 'Que ', 'Yan ',
    'Sha ', 'Kun ', 'Yu ', NULL, 'Kaki ', 'Lu ', 'Chen ', 'Jian ', 'Nue ', 'Song ', 'Zhuo ', 'Keng ', 'Peng ', 'Yan ', 'Zhui ', 'Kong ',
    'Ceng ', 'Qi ', 'Zong ', 'Qing ', 'Lin ', 'Jun ', 'Bo ', 'Ding ', 'Min ', 'Diao ', 'Jian ', 'He ', 'Lu ', 'Ai ', 'Sui ', 'Que ',
    'Ling ', 'Bei ', 'Yin ', 'Dui ', 'Wu ', 'Qi ', 'Lun ', 'Wan ', 'Dian ', 'Gang ', 'Pei ', 'Qi ', 'Chen ', 'Ruan ', 'Yan ', 'Die ',
    'Ding ', 'Du ', 'Tuo ', 'Jie ', 'Ying ', 'Bian ', 'Ke ', 'Bi ', 'Wei ', 'Shuo ', 'Zhen ', 'Duan ', 'Xia ', 'Dang ', 'Ti ', 'Nao ',
    'Peng ', 'Jian ', 'Di ', 'Tan ', 'Cha ', 'Seki ', 'Qi ', NULL, 'Feng ', 'Xuan ', 'Que ', 'Que ', 'Ma ', 'Gong ', 'Nian ', 'Su ',
    'E ', 'Ci ', 'Liu ', 'Si ', 'Tang ', 'Bang ', 'Hua ', 'Pi ', 'Wei ', 'Sang ', 'Lei ', 'Cuo ', 'Zhen ', 'Xia ', 'Qi ', 'Lian ',
    'Pan ', 'Wei ', 'Yun ', 'Dui ', 'Zhe ', 'Ke ', 'La ', NULL, 'Qing ', 'Gun ', 'Zhuan ', 'Chan ', 'Qi ', 'Ao ', 'Peng ', 'Lu ',
    'Lu ', 'Kan ', 'Qiang ', 'Chen ', 'Yin ', 'Lei ', 'Biao ', 'Qi ', 'Mo ', 'Qi ', 'Cui ', 'Zong ', 'Qing ', 'Chuo ', NULL, 'Ji ',
    'Shan ', 'Lao ', 'Qu ', 'Zeng ', 'Deng ', 'Jian ', 'Xi ', 'Lin ', 'Ding ', 'Dian ', 'Huang ', 'Pan ', 'Za ', 'Qiao ', 'Di ', 'Li '),
);
 
comments