initial and only commit, 2008 project master
[alesiivoteaza.git] / include / utf-8 / data / x74.php
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
<?php
// $Id: x74.php,v 1.1.8.1 2008/06/12 20:34:31 smk Exp $
 
return array(
  'en' => array('Han ', 'Xuan ', 'Yan ', 'Qiu ', 'Quan ', 'Lang ', 'Li ', 'Xiu ', 'Fu ', 'Liu ', 'Ye ', 'Xi ', 'Ling ', 'Li ', 'Jin ', 'Lian ',
    'Suo ', 'Chiisai ', NULL, 'Wan ', 'Dian ', 'Pin ', 'Zhan ', 'Cui ', 'Min ', 'Yu ', 'Ju ', 'Chen ', 'Lai ', 'Wen ', 'Sheng ', 'Wei ',
    'Dian ', 'Chu ', 'Zhuo ', 'Pei ', 'Cheng ', 'Hu ', 'Qi ', 'E ', 'Kun ', 'Chang ', 'Qi ', 'Beng ', 'Wan ', 'Lu ', 'Cong ', 'Guan ',
    'Yan ', 'Diao ', 'Bei ', 'Lin ', 'Qin ', 'Pi ', 'Pa ', 'Que ', 'Zhuo ', 'Qin ', 'Fa ', NULL, 'Qiong ', 'Du ', 'Jie ', 'Hun ',
    'Yu ', 'Mao ', 'Mei ', 'Chun ', 'Xuan ', 'Ti ', 'Xing ', 'Dai ', 'Rou ', 'Min ', 'Zhen ', 'Wei ', 'Ruan ', 'Huan ', 'Jie ', 'Chuan ',
    'Jian ', 'Zhuan ', 'Yang ', 'Lian ', 'Quan ', 'Xia ', 'Duan ', 'Yuan ', 'Ye ', 'Nao ', 'Hu ', 'Ying ', 'Yu ', 'Huang ', 'Rui ', 'Se ',
    'Liu ', 'Shi ', 'Rong ', 'Suo ', 'Yao ', 'Wen ', 'Wu ', 'Jin ', 'Jin ', 'Ying ', 'Ma ', 'Tao ', 'Liu ', 'Tang ', 'Li ', 'Lang ',
    'Gui ', 'Zhen ', 'Qiang ', 'Cuo ', 'Jue ', 'Zhao ', 'Yao ', 'Ai ', 'Bin ', 'Tu ', 'Chang ', 'Kun ', 'Zhuan ', 'Cong ', 'Jin ', 'Yi ',
    'Cui ', 'Cong ', 'Qi ', 'Li ', 'Ying ', 'Suo ', 'Qiu ', 'Xuan ', 'Ao ', 'Lian ', 'Man ', 'Zhang ', 'Yin ', NULL, 'Ying ', 'Zhi ',
    'Lu ', 'Wu ', 'Deng ', 'Xiou ', 'Zeng ', 'Xun ', 'Qu ', 'Dang ', 'Lin ', 'Liao ', 'Qiong ', 'Su ', 'Huang ', 'Gui ', 'Pu ', 'Jing ',
    'Fan ', 'Jin ', 'Liu ', 'Ji ', NULL, 'Jing ', 'Ai ', 'Bi ', 'Can ', 'Qu ', 'Zao ', 'Dang ', 'Jiao ', 'Gun ', 'Tan ', 'Hui ',
    'Huan ', 'Se ', 'Sui ', 'Tian ', NULL, 'Yu ', 'Jin ', 'Lu ', 'Bin ', 'Shou ', 'Wen ', 'Zui ', 'Lan ', 'Xi ', 'Ji ', 'Xuan ',
    'Ruan ', 'Huo ', 'Gai ', 'Lei ', 'Du ', 'Li ', 'Zhi ', 'Rou ', 'Li ', 'Zan ', 'Qiong ', 'Zhe ', 'Gui ', 'Sui ', 'La ', 'Long ',
    'Lu ', 'Li ', 'Zan ', 'Lan ', 'Ying ', 'Mi ', 'Xiang ', 'Xi ', 'Guan ', 'Dao ', 'Zan ', 'Huan ', 'Gua ', 'Bo ', 'Die ', 'Bao ',
    'Hu ', 'Zhi ', 'Piao ', 'Ban ', 'Rang ', 'Li ', 'Wa ', 'Dekaguramu ', 'Jiang ', 'Qian ', 'Fan ', 'Pen ', 'Fang ', 'Dan ', 'Weng ', 'Ou ',
    'Deshiguramu ', 'Miriguramu ', 'Thon ', 'Hu ', 'Ling ', 'Yi ', 'Ping ', 'Ci ', 'Hekutogura ', 'Juan ', 'Chang ', 'Chi ', 'Sarake ', 'Dang ', 'Meng ', 'Pou '),
);
 
comments