initial and only commit, 2008 project master
[alesiivoteaza.git] / include / utf-8 / data / x90.php
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
<?php
// $Id: x90.php,v 1.1.8.1 2008/06/12 20:34:31 smk Exp $
 
return array(
  'en' => array('Tui ', 'Song ', 'Gua ', 'Tao ', 'Pang ', 'Hou ', 'Ni ', 'Dun ', 'Jiong ', 'Xuan ', 'Xun ', 'Bu ', 'You ', 'Xiao ', 'Qiu ', 'Tou ',
    'Zhu ', 'Qiu ', 'Di ', 'Di ', 'Tu ', 'Jing ', 'Ti ', 'Dou ', 'Yi ', 'Zhe ', 'Tong ', 'Guang ', 'Wu ', 'Shi ', 'Cheng ', 'Su ',
    'Zao ', 'Qun ', 'Feng ', 'Lian ', 'Suo ', 'Hui ', 'Li ', 'Sako ', 'Lai ', 'Ben ', 'Cuo ', 'Jue ', 'Beng ', 'Huan ', 'Dai ', 'Lu ',
    'You ', 'Zhou ', 'Jin ', 'Yu ', 'Chuo ', 'Kui ', 'Wei ', 'Ti ', 'Yi ', 'Da ', 'Yuan ', 'Luo ', 'Bi ', 'Nuo ', 'Yu ', 'Dang ',
    'Sui ', 'Dun ', 'Sui ', 'Yan ', 'Chuan ', 'Chi ', 'Ti ', 'Yu ', 'Shi ', 'Zhen ', 'You ', 'Yun ', 'E ', 'Bian ', 'Guo ', 'E ',
    'Xia ', 'Huang ', 'Qiu ', 'Dao ', 'Da ', 'Wei ', 'Appare ', 'Yi ', 'Gou ', 'Yao ', 'Chu ', 'Liu ', 'Xun ', 'Ta ', 'Di ', 'Chi ',
    'Yuan ', 'Su ', 'Ta ', 'Qian ', NULL, 'Yao ', 'Guan ', 'Zhang ', 'Ao ', 'Shi ', 'Ce ', 'Chi ', 'Su ', 'Zao ', 'Zhe ', 'Dun ',
    'Di ', 'Lou ', 'Chi ', 'Cuo ', 'Lin ', 'Zun ', 'Rao ', 'Qian ', 'Xuan ', 'Yu ', 'Yi ', 'Wu ', 'Liao ', 'Ju ', 'Shi ', 'Bi ',
    'Yao ', 'Mai ', 'Xie ', 'Sui ', 'Huan ', 'Zhan ', 'Teng ', 'Er ', 'Miao ', 'Bian ', 'Bian ', 'La ', 'Li ', 'Yuan ', 'Yao ', 'Luo ',
    'Li ', 'Yi ', 'Ting ', 'Deng ', 'Qi ', 'Yong ', 'Shan ', 'Han ', 'Yu ', 'Mang ', 'Ru ', 'Qiong ', NULL, 'Kuang ', 'Fu ', 'Kang ',
    'Bin ', 'Fang ', 'Xing ', 'Na ', 'Xin ', 'Shen ', 'Bang ', 'Yuan ', 'Cun ', 'Huo ', 'Xie ', 'Bang ', 'Wu ', 'Ju ', 'You ', 'Han ',
    'Tai ', 'Qiu ', 'Bi ', 'Pei ', 'Bing ', 'Shao ', 'Bei ', 'Wa ', 'Di ', 'Zou ', 'Ye ', 'Lin ', 'Kuang ', 'Gui ', 'Zhu ', 'Shi ',
    'Ku ', 'Yu ', 'Gai ', 'Ge ', 'Xi ', 'Zhi ', 'Ji ', 'Xun ', 'Hou ', 'Xing ', 'Jiao ', 'Xi ', 'Gui ', 'Nuo ', 'Lang ', 'Jia ',
    'Kuai ', 'Zheng ', 'Otoko ', 'Yun ', 'Yan ', 'Cheng ', 'Dou ', 'Chi ', 'Lu ', 'Fu ', 'Wu ', 'Fu ', 'Gao ', 'Hao ', 'Lang ', 'Jia ',
    'Geng ', 'Jun ', 'Ying ', 'Bo ', 'Xi ', 'Bei ', 'Li ', 'Yun ', 'Bu ', 'Xiao ', 'Qi ', 'Pi ', 'Qing ', 'Guo ', 'Zhou ', 'Tan ',
    'Zou ', 'Ping ', 'Lai ', 'Ni ', 'Chen ', 'You ', 'Bu ', 'Xiang ', 'Dan ', 'Ju ', 'Yong ', 'Qiao ', 'Yi ', 'Du ', 'Yan ', 'Mei '),
);
 
comments