initial and only commit, 2008 project master
[alesiivoteaza.git] / include / utf-8 / data / x8a.php
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
<?php
// $Id: x8a.php,v 1.1.8.1 2008/06/12 20:34:31 smk Exp $
 
return array(
  'en' => array('Yan ', 'Yan ', 'Ding ', 'Fu ', 'Qiu ', 'Qiu ', 'Jiao ', 'Hong ', 'Ji ', 'Fan ', 'Xun ', 'Diao ', 'Hong ', 'Cha ', 'Tao ', 'Xu ',
    'Jie ', 'Yi ', 'Ren ', 'Xun ', 'Yin ', 'Shan ', 'Qi ', 'Tuo ', 'Ji ', 'Xun ', 'Yin ', 'E ', 'Fen ', 'Ya ', 'Yao ', 'Song ',
    'Shen ', 'Yin ', 'Xin ', 'Jue ', 'Xiao ', 'Ne ', 'Chen ', 'You ', 'Zhi ', 'Xiong ', 'Fang ', 'Xin ', 'Chao ', 'She ', 'Xian ', 'Sha ',
    'Tun ', 'Xu ', 'Yi ', 'Yi ', 'Su ', 'Chi ', 'He ', 'Shen ', 'He ', 'Xu ', 'Zhen ', 'Zhu ', 'Zheng ', 'Gou ', 'Zi ', 'Zi ',
    'Zhan ', 'Gu ', 'Fu ', 'Quan ', 'Die ', 'Ling ', 'Di ', 'Yang ', 'Li ', 'Nao ', 'Pan ', 'Zhou ', 'Gan ', 'Yi ', 'Ju ', 'Ao ',
    'Zha ', 'Tuo ', 'Yi ', 'Qu ', 'Zhao ', 'Ping ', 'Bi ', 'Xiong ', 'Qu ', 'Ba ', 'Da ', 'Zu ', 'Tao ', 'Zhu ', 'Ci ', 'Zhe ',
    'Yong ', 'Xu ', 'Xun ', 'Yi ', 'Huang ', 'He ', 'Shi ', 'Cha ', 'Jiao ', 'Shi ', 'Hen ', 'Cha ', 'Gou ', 'Gui ', 'Quan ', 'Hui ',
    'Jie ', 'Hua ', 'Gai ', 'Xiang ', 'Wei ', 'Shen ', 'Chou ', 'Tong ', 'Mi ', 'Zhan ', 'Ming ', 'E ', 'Hui ', 'Yan ', 'Xiong ', 'Gua ',
    'Er ', 'Beng ', 'Tiao ', 'Chi ', 'Lei ', 'Zhu ', 'Kuang ', 'Kua ', 'Wu ', 'Yu ', 'Teng ', 'Ji ', 'Zhi ', 'Ren ', 'Su ', 'Lang ',
    'E ', 'Kuang ', 'E ', 'Shi ', 'Ting ', 'Dan ', 'Bo ', 'Chan ', 'You ', 'Heng ', 'Qiao ', 'Qin ', 'Shua ', 'An ', 'Yu ', 'Xiao ',
    'Cheng ', 'Jie ', 'Xian ', 'Wu ', 'Wu ', 'Gao ', 'Song ', 'Pu ', 'Hui ', 'Jing ', 'Shuo ', 'Zhen ', 'Shuo ', 'Du ', 'Yasashi ', 'Chang ',
    'Shui ', 'Jie ', 'Ke ', 'Qu ', 'Cong ', 'Xiao ', 'Sui ', 'Wang ', 'Xuan ', 'Fei ', 'Chi ', 'Ta ', 'Yi ', 'Na ', 'Yin ', 'Diao ',
    'Pi ', 'Chuo ', 'Chan ', 'Chen ', 'Zhun ', 'Ji ', 'Qi ', 'Tan ', 'Zhui ', 'Wei ', 'Ju ', 'Qing ', 'Jian ', 'Zheng ', 'Ze ', 'Zou ',
    'Qian ', 'Zhuo ', 'Liang ', 'Jian ', 'Zhu ', 'Hao ', 'Lun ', 'Shen ', 'Biao ', 'Huai ', 'Pian ', 'Yu ', 'Die ', 'Xu ', 'Pian ', 'Shi ',
    'Xuan ', 'Shi ', 'Hun ', 'Hua ', 'E ', 'Zhong ', 'Di ', 'Xie ', 'Fu ', 'Pu ', 'Ting ', 'Jian ', 'Qi ', 'Yu ', 'Zi ', 'Chuan ',
    'Xi ', 'Hui ', 'Yin ', 'An ', 'Xian ', 'Nan ', 'Chen ', 'Feng ', 'Zhu ', 'Yang ', 'Yan ', 'Heng ', 'Xuan ', 'Ge ', 'Nuo ', 'Qi '),
);
 
comments