initial and only commit, 2008 project master
[alesiivoteaza.git] / include / utf-8 / data / x52.php
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
<?php
// $Id: x52.php,v 1.1.8.1 2008/06/12 20:34:31 smk Exp $
 
return array(
  'en' => array('Dao ', 'Diao ', 'Dao ', 'Ren ', 'Ren ', 'Chuang ', 'Fen ', 'Qie ', 'Yi ', 'Ji ', 'Kan ', 'Qian ', 'Cun ', 'Chu ', 'Wen ', 'Ji ',
    'Dan ', 'Xing ', 'Hua ', 'Wan ', 'Jue ', 'Li ', 'Yue ', 'Lie ', 'Liu ', 'Ze ', 'Gang ', 'Chuang ', 'Fu ', 'Chu ', 'Qu ', 'Ju ',
    'Shan ', 'Min ', 'Ling ', 'Zhong ', 'Pan ', 'Bie ', 'Jie ', 'Jie ', 'Bao ', 'Li ', 'Shan ', 'Bie ', 'Chan ', 'Jing ', 'Gua ', 'Gen ',
    'Dao ', 'Chuang ', 'Kui ', 'Ku ', 'Duo ', 'Er ', 'Zhi ', 'Shua ', 'Quan ', 'Cha ', 'Ci ', 'Ke ', 'Jie ', 'Gui ', 'Ci ', 'Gui ',
    'Kai ', 'Duo ', 'Ji ', 'Ti ', 'Jing ', 'Lou ', 'Gen ', 'Ze ', 'Yuan ', 'Cuo ', 'Xue ', 'Ke ', 'La ', 'Qian ', 'Cha ', 'Chuang ',
    'Gua ', 'Jian ', 'Cuo ', 'Li ', 'Ti ', 'Fei ', 'Pou ', 'Chan ', 'Qi ', 'Chuang ', 'Zi ', 'Gang ', 'Wan ', 'Bo ', 'Ji ', 'Duo ',
    'Qing ', 'Yan ', 'Zhuo ', 'Jian ', 'Ji ', 'Bo ', 'Yan ', 'Ju ', 'Huo ', 'Sheng ', 'Jian ', 'Duo ', 'Duan ', 'Wu ', 'Gua ', 'Fu ',
    'Sheng ', 'Jian ', 'Ge ', 'Zha ', 'Kai ', 'Chuang ', 'Juan ', 'Chan ', 'Tuan ', 'Lu ', 'Li ', 'Fou ', 'Shan ', 'Piao ', 'Kou ', 'Jiao ',
    'Gua ', 'Qiao ', 'Jue ', 'Hua ', 'Zha ', 'Zhuo ', 'Lian ', 'Ju ', 'Pi ', 'Liu ', 'Gui ', 'Jiao ', 'Gui ', 'Jian ', 'Jian ', 'Tang ',
    'Huo ', 'Ji ', 'Jian ', 'Yi ', 'Jian ', 'Zhi ', 'Chan ', 'Cuan ', 'Mo ', 'Li ', 'Zhu ', 'Li ', 'Ya ', 'Quan ', 'Ban ', 'Gong ',
    'Jia ', 'Wu ', 'Mai ', 'Lie ', 'Jin ', 'Keng ', 'Xie ', 'Zhi ', 'Dong ', 'Zhu ', 'Nu ', 'Jie ', 'Qu ', 'Shao ', 'Yi ', 'Zhu ',
    'Miao ', 'Li ', 'Jing ', 'Lao ', 'Lao ', 'Juan ', 'Kou ', 'Yang ', 'Wa ', 'Xiao ', 'Mou ', 'Kuang ', 'Jie ', 'Lie ', 'He ', 'Shi ',
    'Ke ', 'Jing ', 'Hao ', 'Bo ', 'Min ', 'Chi ', 'Lang ', 'Yong ', 'Yong ', 'Mian ', 'Ke ', 'Xun ', 'Juan ', 'Qing ', 'Lu ', 'Pou ',
    'Meng ', 'Lai ', 'Le ', 'Kai ', 'Mian ', 'Dong ', 'Xu ', 'Xu ', 'Kan ', 'Wu ', 'Yi ', 'Xun ', 'Weng ', 'Sheng ', 'Lao ', 'Mu ',
    'Lu ', 'Piao ', 'Shi ', 'Ji ', 'Qin ', 'Qiang ', 'Jiao ', 'Quan ', 'Yang ', 'Yi ', 'Jue ', 'Fan ', 'Juan ', 'Tong ', 'Ju ', 'Dan ',
    'Xie ', 'Mai ', 'Xun ', 'Xun ', 'Lu ', 'Li ', 'Che ', 'Rang ', 'Quan ', 'Bao ', 'Shao ', 'Yun ', 'Jiu ', 'Bao ', 'Gou ', 'Wu '),
);
 
comments