initial and only commit, 2008 project master
[alesiivoteaza.git] / include / utf-8 / data / x5c.php
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
<?php
// $Id: x5c.php,v 1.1.8.1 2008/06/12 20:34:31 smk Exp $
 
return array(
  'en' => array('Po ', 'Feng ', 'Zhuan ', 'Fu ', 'She ', 'Ke ', 'Jiang ', 'Jiang ', 'Zhuan ', 'Wei ', 'Zun ', 'Xun ', 'Shu ', 'Dui ', 'Dao ', 'Xiao ',
    'Ji ', 'Shao ', 'Er ', 'Er ', 'Er ', 'Ga ', 'Jian ', 'Shu ', 'Chen ', 'Shang ', 'Shang ', 'Mo ', 'Ga ', 'Chang ', 'Liao ', 'Xian ',
    'Xian ', NULL, 'Wang ', 'Wang ', 'You ', 'Liao ', 'Liao ', 'Yao ', 'Mang ', 'Wang ', 'Wang ', 'Wang ', 'Ga ', 'Yao ', 'Duo ', 'Kui ',
    'Zhong ', 'Jiu ', 'Gan ', 'Gu ', 'Gan ', 'Tui ', 'Gan ', 'Gan ', 'Shi ', 'Yin ', 'Chi ', 'Kao ', 'Ni ', 'Jin ', 'Wei ', 'Niao ',
    'Ju ', 'Pi ', 'Ceng ', 'Xi ', 'Bi ', 'Ju ', 'Jie ', 'Tian ', 'Qu ', 'Ti ', 'Jie ', 'Wu ', 'Diao ', 'Shi ', 'Shi ', 'Ping ',
    'Ji ', 'Xie ', 'Chen ', 'Xi ', 'Ni ', 'Zhan ', 'Xi ', NULL, 'Man ', 'E ', 'Lou ', 'Ping ', 'Ti ', 'Fei ', 'Shu ', 'Xie ',
    'Tu ', 'Lu ', 'Lu ', 'Xi ', 'Ceng ', 'Lu ', 'Ju ', 'Xie ', 'Ju ', 'Jue ', 'Liao ', 'Jue ', 'Shu ', 'Xi ', 'Che ', 'Tun ',
    'Ni ', 'Shan ', NULL, 'Xian ', 'Li ', 'Xue ', 'Nata ', NULL, 'Long ', 'Yi ', 'Qi ', 'Ren ', 'Wu ', 'Han ', 'Shen ', 'Yu ',
    'Chu ', 'Sui ', 'Qi ', NULL, 'Yue ', 'Ban ', 'Yao ', 'Ang ', 'Ya ', 'Wu ', 'Jie ', 'E ', 'Ji ', 'Qian ', 'Fen ', 'Yuan ',
    'Qi ', 'Cen ', 'Qian ', 'Qi ', 'Cha ', 'Jie ', 'Qu ', 'Gang ', 'Xian ', 'Ao ', 'Lan ', 'Dao ', 'Ba ', 'Zuo ', 'Zuo ', 'Yang ',
    'Ju ', 'Gang ', 'Ke ', 'Gou ', 'Xue ', 'Bei ', 'Li ', 'Tiao ', 'Ju ', 'Yan ', 'Fu ', 'Xiu ', 'Jia ', 'Ling ', 'Tuo ', 'Pei ',
    'You ', 'Dai ', 'Kuang ', 'Yue ', 'Qu ', 'Hu ', 'Po ', 'Min ', 'An ', 'Tiao ', 'Ling ', 'Chi ', 'Yuri ', 'Dong ', 'Cem ', 'Kui ',
    'Xiu ', 'Mao ', 'Tong ', 'Xue ', 'Yi ', 'Kura ', 'He ', 'Ke ', 'Luo ', 'E ', 'Fu ', 'Xun ', 'Die ', 'Lu ', 'An ', 'Er ',
    'Gai ', 'Quan ', 'Tong ', 'Yi ', 'Mu ', 'Shi ', 'An ', 'Wei ', 'Hu ', 'Zhi ', 'Mi ', 'Li ', 'Ji ', 'Tong ', 'Wei ', 'You ',
    'Sang ', 'Xia ', 'Li ', 'Yao ', 'Jiao ', 'Zheng ', 'Luan ', 'Jiao ', 'E ', 'E ', 'Yu ', 'Ye ', 'Bu ', 'Qiao ', 'Qun ', 'Feng ',
    'Feng ', 'Nao ', 'Li ', 'You ', 'Xian ', 'Hong ', 'Dao ', 'Shen ', 'Cheng ', 'Tu ', 'Geng ', 'Jun ', 'Hao ', 'Xia ', 'Yin ', 'Yu '),
);
 
comments