initial and only commit, 2008 project master
[alesiivoteaza.git] / include / utf-8 / data / x9d.php
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
<?php
// $Id: x9d.php,v 1.1.8.1 2008/06/12 20:34:31 smk Exp $
 
return array(
  'en' => array('Fou ', 'Yiao ', 'Jue ', 'Jue ', 'Pi ', 'Huan ', 'Zhen ', 'Bao ', 'Yan ', 'Ya ', 'Zheng ', 'Fang ', 'Feng ', 'Wen ', 'Ou ', 'Te ',
    'Jia ', 'Nu ', 'Ling ', 'Mie ', 'Fu ', 'Tuo ', 'Wen ', 'Li ', 'Bian ', 'Zhi ', 'Ge ', 'Yuan ', 'Zi ', 'Qu ', 'Xiao ', 'Zhi ',
    'Dan ', 'Ju ', 'You ', 'Gu ', 'Zhong ', 'Yu ', 'Yang ', 'Rong ', 'Ya ', 'Tie ', 'Yu ', 'Shigi ', 'Ying ', 'Zhui ', 'Wu ', 'Er ',
    'Gua ', 'Ai ', 'Zhi ', 'Yan ', 'Heng ', 'Jiao ', 'Ji ', 'Lie ', 'Zhu ', 'Ren ', 'Yi ', 'Hong ', 'Luo ', 'Ru ', 'Mou ', 'Ge ',
    'Ren ', 'Jiao ', 'Xiu ', 'Zhou ', 'Zhi ', 'Luo ', 'Chidori ', 'Toki ', 'Ten ', 'Luan ', 'Jia ', 'Ji ', 'Yu ', 'Huan ', 'Tuo ', 'Bu ',
    'Wu ', 'Juan ', 'Yu ', 'Bo ', 'Xun ', 'Xun ', 'Bi ', 'Xi ', 'Jun ', 'Ju ', 'Tu ', 'Jing ', 'Ti ', 'E ', 'E ', 'Kuang ',
    'Hu ', 'Wu ', 'Shen ', 'Lai ', 'Ikaruga ', 'Kakesu ', 'Lu ', 'Ping ', 'Shu ', 'Fu ', 'An ', 'Zhao ', 'Peng ', 'Qin ', 'Qian ', 'Bei ',
    'Diao ', 'Lu ', 'Que ', 'Jian ', 'Ju ', 'Tu ', 'Ya ', 'Yuan ', 'Qi ', 'Li ', 'Ye ', 'Zhui ', 'Kong ', 'Zhui ', 'Kun ', 'Sheng ',
    'Qi ', 'Jing ', 'Yi ', 'Yi ', 'Jing ', 'Zi ', 'Lai ', 'Dong ', 'Qi ', 'Chun ', 'Geng ', 'Ju ', 'Qu ', 'Isuka ', 'Kikuitadaki ', 'Ji ',
    'Shu ', NULL, 'Chi ', 'Miao ', 'Rou ', 'An ', 'Qiu ', 'Ti ', 'Hu ', 'Ti ', 'E ', 'Jie ', 'Mao ', 'Fu ', 'Chun ', 'Tu ',
    'Yan ', 'He ', 'Yuan ', 'Pian ', 'Yun ', 'Mei ', 'Hu ', 'Ying ', 'Dun ', 'Mu ', 'Ju ', 'Tsugumi ', 'Cang ', 'Fang ', 'Gu ', 'Ying ',
    'Yuan ', 'Xuan ', 'Weng ', 'Shi ', 'He ', 'Chu ', 'Tang ', 'Xia ', 'Ruo ', 'Liu ', 'Ji ', 'Gu ', 'Jian ', 'Zhun ', 'Han ', 'Zi ',
    'Zi ', 'Ni ', 'Yao ', 'Yan ', 'Ji ', 'Li ', 'Tian ', 'Kou ', 'Ti ', 'Ti ', 'Ni ', 'Tu ', 'Ma ', 'Jiao ', 'Gao ', 'Tian ',
    'Chen ', 'Li ', 'Zhuan ', 'Zhe ', 'Ao ', 'Yao ', 'Yi ', 'Ou ', 'Chi ', 'Zhi ', 'Liao ', 'Rong ', 'Lou ', 'Bi ', 'Shuang ', 'Zhuo ',
    'Yu ', 'Wu ', 'Jue ', 'Yin ', 'Quan ', 'Si ', 'Jiao ', 'Yi ', 'Hua ', 'Bi ', 'Ying ', 'Su ', 'Huang ', 'Fan ', 'Jiao ', 'Liao ',
    'Yan ', 'Kao ', 'Jiu ', 'Xian ', 'Xian ', 'Tu ', 'Mai ', 'Zun ', 'Yu ', 'Ying ', 'Lu ', 'Tuan ', 'Xian ', 'Xue ', 'Yi ', 'Pi '),
);
 
comments