initial and only commit, 2008 project master
[alesiivoteaza.git] / include / utf-8 / data / x8d.php


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
<?php
// $Id: x8d.php,v 1.1.8.1 2008/06/12 20:34:31 smk Exp $
 
return array(
  'en' => array('Wei ', 'Bai ', 'Chen ', 'Zhuan ', 'Zhi ', 'Zhui ', 'Biao ', 'Yun ', 'Zeng ', 'Tan ', 'Zan ', 'Yan ', NULL, 'Shan ', 'Wan ', 'Ying ',
    'Jin ', 'Gan ', 'Xian ', 'Zang ', 'Bi ', 'Du ', 'Shu ', 'Yan ', NULL, 'Xuan ', 'Long ', 'Gan ', 'Zang ', 'Bei ', 'Zhen ', 'Fu ',
    'Yuan ', 'Gong ', 'Cai ', 'Ze ', 'Xian ', 'Bai ', 'Zhang ', 'Huo ', 'Zhi ', 'Fan ', 'Tan ', 'Pin ', 'Bian ', 'Gou ', 'Zhu ', 'Guan ',
    'Er ', 'Jian ', 'Bi ', 'Shi ', 'Tie ', 'Gui ', 'Kuang ', 'Dai ', 'Mao ', 'Fei ', 'He ', 'Yi ', 'Zei ', 'Zhi ', 'Jia ', 'Hui ',
    'Zi ', 'Ren ', 'Lu ', 'Zang ', 'Zi ', 'Gai ', 'Jin ', 'Qiu ', 'Zhen ', 'Lai ', 'She ', 'Fu ', 'Du ', 'Ji ', 'Shu ', 'Shang ',
    'Si ', 'Bi ', 'Zhou ', 'Geng ', 'Pei ', 'Tan ', 'Lai ', 'Feng ', 'Zhui ', 'Fu ', 'Zhuan ', 'Sai ', 'Ze ', 'Yan ', 'Zan ', 'Yun ',
    'Zeng ', 'Shan ', 'Ying ', 'Gan ', 'Chi ', 'Xi ', 'She ', 'Nan ', 'Xiong ', 'Xi ', 'Cheng ', 'He ', 'Cheng ', 'Zhe ', 'Xia ', 'Tang ',
    'Zou ', 'Zou ', 'Li ', 'Jiu ', 'Fu ', 'Zhao ', 'Gan ', 'Qi ', 'Shan ', 'Qiong ', 'Qin ', 'Xian ', 'Ci ', 'Jue ', 'Qin ', 'Chi ',
    'Ci ', 'Chen ', 'Chen ', 'Die ', 'Ju ', 'Chao ', 'Di ', 'Se ', 'Zhan ', 'Zhu ', 'Yue ', 'Qu ', 'Jie ', 'Chi ', 'Chu ', 'Gua ',
    'Xue ', 'Ci ', 'Tiao ', 'Duo ', 'Lie ', 'Gan ', 'Suo ', 'Cu ', 'Xi ', 'Zhao ', 'Su ', 'Yin ', 'Ju ', 'Jian ', 'Que ', 'Tang ',
    'Chuo ', 'Cui ', 'Lu ', 'Qu ', 'Dang ', 'Qiu ', 'Zi ', 'Ti ', 'Qu ', 'Chi ', 'Huang ', 'Qiao ', 'Qiao ', 'Yao ', 'Zao ', 'Ti ',
    NULL, 'Zan ', 'Zan ', 'Zu ', 'Pa ', 'Bao ', 'Ku ', 'Ke ', 'Dun ', 'Jue ', 'Fu ', 'Chen ', 'Jian ', 'Fang ', 'Zhi ', 'Sa ',
    'Yue ', 'Pa ', 'Qi ', 'Yue ', 'Qiang ', 'Tuo ', 'Tai ', 'Yi ', 'Nian ', 'Ling ', 'Mei ', 'Ba ', 'Die ', 'Ku ', 'Tuo ', 'Jia ',
    'Ci ', 'Pao ', 'Qia ', 'Zhu ', 'Ju ', 'Die ', 'Zhi ', 'Fu ', 'Pan ', 'Ju ', 'Shan ', 'Bo ', 'Ni ', 'Ju ', 'Li ', 'Gen ',
    'Yi ', 'Ji ', 'Dai ', 'Xian ', 'Jiao ', 'Duo ', 'Zhu ', 'Zhuan ', 'Kua ', 'Zhuai ', 'Gui ', 'Qiong ', 'Kui ', 'Xiang ', 'Chi ', 'Lu ',
    'Beng ', 'Zhi ', 'Jia ', 'Tiao ', 'Cai ', 'Jian ', 'Ta ', 'Qiao ', 'Bi ', 'Xian ', 'Duo ', 'Ji ', 'Ju ', 'Ji ', 'Shu ', 'Tu '),
);
 
comments